บริการสนับสนุนด้านบุคลากร
ดูอิ้งเวล มีระบบการคัดเลือกพนักงานที่มีมาตรฐาน มีศูนย์ฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรมแบบครบวงจร ทำให้พนักงานของเราที่ส่งต่อให้กับลูกค้ามีทักษะที่สามารถสนับสนุนงานด้านต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
บริการพนักงานประชาสัมพันธ์
บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร
บริการพนักงานต้อนรับ/เลขานุการ
บริการพนักงานธุรการ
บริการพนักงานขับรถผู้บริหาร
บริการสรรหาแรงงานชำนาญการเฉพาะด้าน
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Call Centre : 02-0755151 #107 แฟ็กซ์ : 02-074-8896-7
อีเมล์ : info@doingwell.co.th
SOCIAL WITH JOIN US :